Navigácia

Organizácia Aktivity Kronika školskej družiny Školský poriadok ŠKD

 

 

 

Školský klub je bezpečné miesto pre deti. 

Základné údaje

   Náš klub sídli v hlavnej budove ZŠ na ulici P. Križku 392/8 . 

 Je súčasťou školy, zriaďuje sa pre žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku.Činnosť s deťmi je rozdelená na odpočinkovú a relaxačnú, rekreačnú, záujmovú a prípravu na vyučovanie.

Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD prebieha v jednotlivých oddeleniach podľa týždenných plánov, v ktorých sa rešpektujú individuálne záujmy dieťaťa mladšieho školského veku, princíp dobrovoľnosti, príťažlivosti a práv dieťaťa.

Využívaním a striedaním rôznych metód a foriem práce umožňujú  zaujať a aktívne zapojiť deti do činnosti.

Odpočinkové a relaxačné činnosti hry, voľné kreslenie, čítanie, rozhovory a odpočinok, prinášajú deťom uvoľnenie po vyučovaní. V záujmových činnostiach sa činnosť klubu  zameriavaj na rozvoj zručnosti a uspokojovanie špeciálnych záujmov a potrieb detí. Významnou činnosťou ŠKD je príprava na vyučovanie, pri ktorej si deti osvojujú správny spôsob učenia.  Poskytuje deťom možnosť vypracovať si domáce úlohy a formou didaktických hier si upevňovať vedomosti získané na vyučovaní. ŠKD pracuje v  piatich oddeleniach pripomínajúcich rodinné prostredie.

Oddelenia vedú kvalifikované vychovávateľky. 

 1. oddelenie:  Anna Hanusová  I.A, I.B
 2. oddelenie:  Mária Littrichová  II.A
 3. oddelenie:  Mgr. Jana Beňová  III.A, III.B
 4. oddelenie:  Marta Plankenbüchlerová  IV.A
 5. oddelenie:  Mgr. Veronika Slašťanová/Mgr. Eva Trubenová - sociálny pedagóg  V.A – IX.A

Prevádzka je v ňom od 5.45 hod do 8.00 hod a po vyučovaní do 16.00 hod.
Široké rozvinutie záujmov a schopností žiakov poskytujú bohato vybavené oddelenia hračkami, knihami , počítačmi a multimédiami.
 

 

Organizácia ŠKD

11:25-13:00 obed, oddychová činnosť

13:00-13:30 relaxačno-rekreačná činnosť

13:30-14:30 záujmová činnosť/pobyt vonku – ihrisko, Zechenterova záhrada, návšteva knižnice

14:30-15:30 príprava na vyučovanie

15:30-16:00  individuálne zamestnanie v herni/pobyt vonku

 • prihlásenie formou prihlášky do školského klubu detí
 • ranná družina: od 5 45 do 7 30
 • popoludňajšia činnosť: po skončení vyučovania do 16:00
 • poplatok na školský rok : 4 € mesačne, vždy do 10-teho v mesiaci
 • príprava na vyučovanie
 • využívanie herne ŠKD v rámci relaxačnej popoludňajšej činnosti
 • zaujímavá ponuka krúžkov
 • vedenie jednotlivých ŠKD kvalifikovanými učiteľmi
 •  zaujímavý výchovný program 

 

Činnosť v klube sa orientuje na rekreačnú, záujmovú činnosť a na prípravu na vyučovanie.Žiakov zapájame do kultúrnych a športových súťaží poriadaných školou, mestom,CVČ a rôznymi organizáciami.Hlavným ťažiskom našej práce je príprava na vyučovanie, kde zodpovedne pristupujeme k vypracovaniu domácich úloh a utvrdzovaniu učiva.
 

Okrem možnosti spoločenských hier, riešenie hlavolamových úloh rozvíjame aj zručnosť, šikovnosť a fantáziu žiakov pri výrobe darčekov, upomienkových predmetov a predmetov určených na skrášlenie našich priestorov. Pravidelné vychádzky do okolia nášho mesta, spoznávanie prírody a jej ochrana prispieva k vytváraniu správneho vzťahu žiakov k prírode. 
 

Krúžková činnosť

V tomto školskom roku môžu družinári navštevovať krúžky, ktoré sú v ponuke krúžkov CVČ.

   

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Pavla Križku
  P. Križku 392/8
  967 01 Kremnica
 • 045 6742 213

Fotogaléria