Navigácia

Základné informácie Kronika školy Dokumenty školy Denný režim školy Projekty

Základné informácie

 

​​​​Ponuka_našej_školy

 • Máme 13 tried a 236 žiakov.
 • V škole pôsobí  19 učiteľov, 5 vychovávateliek, 5 asistentov učiteľa, 3 špeciálni pedagógovia a 1 sociálny pedagóg.
 • Kladieme dôraz na kvalitné vzdelanie, ktoré je základom úspechu v živote. Náš školský vzdelávací program má prírodovedné a regionálne zameranie s rozšírenou výučbou dejepisu a prírodovedných predmetov. Využívame výučbu s podporou informačných technológií.
 • Riešime rozvojové a medzinárodné projekty E-twinning a Erasmusplus.
 • Poskytujeme kvalitnú výučbu anglického,nemeckého a ruského jazyka.
 • V školskom klube detí je 5 oddelení a 110 žiakov. Deti sa tu naučia, často sa hrajú vonku a rozvíjajú svoje záujmy. Do klubu chodia aj žiaci z 2. stupňa.
 • V školskej jedálni sa stravuje väčšina detí. Poskytujeme mliečnu desiatu a chutný obed.

Charakteristika školy

Škola je právnym subjektom od 28. 3. 2002. S účinnosťou od 1. apríla 2002 prešla zriaďovateľská funkcia Základnej školy Kremnica, Ul. P. Križku 392/8 na Mesto Kremnica. Škola je umiestnená v historickej budove v centre mesta.

Základná škola Kremnica je plno organizovaná škola so všetkými ročníkmi. Je to typ mestskej školy so spádovou pôsobnosťou. Celkový počet žiakov je 234 v deviatich ročníkoch. Počet kmeňových tried je 13. Počet tried primárneho vzdelávania je 7 tried. Počet tried nižšieho sekundárneho vzdelávania je 6.

Školu navštevujú žiaci vo veku od 5 do 15 rokov z Kremnice a spádovej oblasti nasledovne: Horná Ves, Dolná Ves, Bartošova Lehôtka, Nevoľné, Lúčky, Kopernica, Kremnické Bane. Medzi žiakmi sú aj integrovaní žiaci s individuálnym vzdelávacím plánom a žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pre ktorých je zabezpečená odborná starostlivosť. Pedagogický zbor je zložený učiteľov pre 1. a 2. stupeň v počte 19. Ich kvalifikovanosť najlepšie dokazujú dlhodobé vynikajúce výsledky žiakov, ktorých pripravujú na rôzne typy súťaží a podujatí. Škola poskytuje inkluzívne vzdelávanie. O potreby žiakov so špeciálnymi vzdelávacím potrebami dbá inkluzívny tím , ktorý tvoria 3 špeciálni školskí pedagógovia, 1 výchovný poradca, 1 sociálny pedagóg a 5 asistentov učiteľov. V popoludňajších hodinách maj žiaci možnosť navštevovať školský klub detí. Venujú sa príprave na vyučovanie rozvíjajú svoje záujmy a trávia voľný čas pri hrách a pohybových aktivitách.  ŠKD má 5 oddelení a pracuje v nich 5 vychovávateliek. Aj žiaci 2.stupňa majú vytvorené oddelenie a majú možnosť pripravovať na sa vyučovanie pod dohľadom pedagóga.

 

Ciele školy

Škola poskytuje komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania. Poznávanie regiónu, ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva a život v medziach únosnosti tvoria základ školského vzdelávacieho programu. Pedagogický princíp školy sa premieta do stanovených cieľov výchovy a vzdelávania. Vychádzame z princípu: „Kvalita školy stojí a padá na výučbe.“ Cieľom školy je v priestoroch starej historickej budovy poskytnúť žiakom kvalitné vzdelávanie a výchovu v duchu moderných trendov a prepojiť školu so životom.

Priority školy v oblasti vzdelávanie:

 • nové trendy výučby
 • individuálny prístup 
 • profesijný rast učiteľov
 • pozitívna školská klíma 
 • moderné riadenie školy

Priority školy v oblasti výchovy:

 • občianska
 • environmentálna
 • vlastenecká
 • multikultúrna
 • k bezpečnému správaniu 
 • rodinná
 •  

Výchovno-vzdelávacie výsledky

Dôkazom dobrých výchovno-vzdelávacích výsledkov školy sú dobre zvládnuté Testovania piatakov a deviatakov, úspechy v rôznych súťažiach a úspešné umiestnenie deviatakov na stredných školách. Škola má vypracovaný školský vzdelávací program zameraný na vzdelávanie výchovu k trvalo udržateľnému rozvoju.  Disponibilné hodiny umožňujú prehĺbiť kvalitu výkonu v  oblasti produktívnych komunikačných jazykových činností a stratégií, najmä na rozvoj hovorenia v anglickom jazyku, rozvoj hovorenia v nemeckom a ruskom jazyku, zručností vo využívaní  on- line nástrojov na  informatike, poznávania prírody a histórie regiónu v prvouke, geografii a dejepise, zlepšenia manuálnych zručností na pracovnom vyučovaní, zlepšeniu finančnej gramotnosti, zlepšeniu čitateľskej gramotnosti. 

Organizácia vyučovania rešpektujú potreby žiakov, vo vzdelávacom procese prevažuje variabilita využívania metód a foriem výučby, škola disponuje a využíva moderné informačné technológie, metodické orgány sú funkčné a medzi pedagógmi prevláda vzájomná podpora. Škola má 20 integrovaných žiakov, ktorí pracujú pod dohľadom špeciálnych pedagógov podľa individuálnych vzdelávacích plánov.

 

Realizované projekty

Školské projekty sú možnosťou ako spestriť a skvalitniť vyučovací proces. Patria medzi modernizujúci prvok vzdelávania. Škola dlhodobo využíva možnosť realizovať projekty zamerané na zážitkové vyučovanie, ochranu a tvorbu životného prostredia, tvorivé a športové aktivity. Každoročne sa uchádza o finančné prostriedky, ktoré sú nevyhnutné na modernizáciu vzdelávania. Výsledkom snaženia je celý rad zrealizovaných i práve prebiehajúcich školských projektov.

 

Materiálno- technické zabezpečenie

Škola sídli v historickej, 130-ročnej budove. Areál pred školou má charakter parku, za školou sa nachádza viacúčelové športové ihrisko, atletická dráha, doskočisko, tréningové volejbalové ihrisko, ekoučebňa a záhradka.

Priestory školy sú zútulnené množstvom kvetov a zelene, vystavovanými prácami detí a informačnými tabuľami. Efektívnym hospodárením vlastnými finančnými prostriedkami sa priestory historickej budovy obnovujú a modernizuje sa vybavenie školy. Triedy, chodby i miestnosti sú pravidelne udržiavané v dobrom hygienickom stave priebežným maľovaním, rekonštrukciou podláh, lavíc, stoličiek. Škola postupne vymieňa žiacky nábytok za bezpečnejší a zodpovedajúci hygienickým normám.

Škola všetky potrebné informácie pre žiakov a rodičov zverejňuje na internetovej stránke. Vedenie školy kladie dôraz na budovanie priateľskej atmosféry medzi žiakmi a pedagógmi, medzi žiakmi navzájom, vytvára tvorivú atmosféru pre prácu pedagógov a žiakov.

Škola má plne zriadenú multimediálnu učebňu, učebňu výpočtovej techniky, školskú dielňu, žiacku kuchynku, žiacku knižnicu, učebňu jazykov, telocvičňu, relaxačno-rehabilitačnú miestnosť, tri multimediálne učebne. V každej kmeňovej triede je interaktívna tabuľa, notebook, data projektor a zavedený internet. K dispozícii je  20 tabletov, hlasovacie zariadenie, vizualizér , množstvo výučbových programov, prístup na Datakabinet, Zborovňu a testy Alf. Rozsiahla modernizácia učebných pomôcok a didaktickej techniky, ako aj metodická príprava učiteľov sa začala realizovať od školského roka 2009/2010 v rámci projektu „Školský vzdelávací program : Vzdelávanie a výchova k trvalo udržateľnému rozvoju“ a trvá dodnes. Škola má zabezpečený bezbariérový prístup – schodolez pre imobilných žiakov a dobre vybavený školský klub. V areáli školy ekoučebňa, záhrada, multifunkčné ihrisko, atletická dráha. Historická budova prechádza rozsiahlou rekonštrukciou, ktorá bude ukončená v roku 2018.

 

Organizované podujatia

Základná škola sa zapája do rôznych aktivít, na ktorých môže prezentovať výsledky výchovno-vzdelávacej činnosti. Zapája sa do všetkých národných projektov a rieši vlastné rozvojové projekty rôzneho zamerania. Žiaci školy sa pravidelne zúčastňujú na všetkých podujatiach, súťažiach a olympiádach, ktoré sa organizujú. Aktívne spolupracuje s miestnymi organizáciami. Pravidelne pripravuje tvorivé dielne a vzdelávacie aktivity pre mestskú komunitu. V rámci rovesníckeho vzdelávanie úzko spolupracuje s materskými škôlkami v meste a okolí.

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Pavla Križku
  P. Križku 392/8
  967 01 Kremnica
 • 045 6742 213

Fotogaléria