Navigácia

ISCED1 a ISCED2 ISCED ŠKD ŠKVP v praxi

Školský vzdelávací program  vznikol v rámci realizácie projektu Školský vzdelávací program Vzdelávanie a výchova k trvalo udržateľnému rozvoju v rámci výzvy OP Vzdelávanie Premena tradičnej školy na modernú.

 

 

2017-2018_Skolsky_vzdelavaci_program.pptx

Náš školský vzdelávací program je zameraný na vzdelávanie a výchovu  k trvalo udržateľného rozvoja. 

Disponibilné hodiny sme využili na posilnenie existujúcich predmetov. 

1.ročník: anglický jazyk, prvouka

2.ročník: anglický jazyk, informatika, pracovné vyučovanie

3. ročník : prírodoveda,slovenský jazyk 

5. ročník: dejepis, občianska výchova, informatika

6.ročník: dejepis, biológia, geografia, informatika.

7. ročník: informatika, dejepis, 2. cudzí jazyk - nemecký/ruský, slovenský jazyk

Disponibilné hodiny sme využili na zmenu kvality výkonu v oblasti produktívnych komunikačných jazykových činností a stratégií, najmä na rozvoj hovorenia v anglickom jazyku, rozvoj hovorenia v nemeckom a ruskom jazyku, zručností vo využívaní  on- line nástrojov a programovania v informatike, poznávania prírody a histórie regiónu v prvouke, geografii a dejepise, zlepšenia manuálnych zručností na pracovnom vyučovaní,  

Prílohy k školskému vzdelávaciemu programu sú k nahliadnutiu v riaditeľni školy.

IV. Školský učebný plán

Školský učebný plán sme prispôsobili konkrétnym podmienkam školy, záujmom žiakov, ich uplatneniu, trvale udržateľnému rozvoju a ponuke regiónu.

Rámcový učebný plán 1. stupeň ZŠ
vzdelávacia oblasť vyučovací predmet ročníky počet hodín za 1.- 4.ročník
    1. 2. 3. 4.   spolu  povinné voliteľné
jazyka a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 9 8 6 6   29 29  
  0 0 2 2   4   4
anglický jazyk 0 0 3 3   6 6  
  1 1 0 0   2   2
príroda a spoločnosť

prvouka*/prírodoveda

1* 2* 1 1   5 5  
  1*   1 0   2   2
vlastiveda 0 0 1 1   2 2  
    0 0 0 1   1   1
človek a hodnoty etická výchova/náboženská výchova 1 1 1 1   4 4  
    0 0 0 0   0   0
matematika a práca s informáciami matematika 4 4 3 3   14 14  
  0 0 1 1   2   2
informatická výchova 0 0 1 1   2 2  
    0 1 0 0   1   1
človek a svet práce pracovné vyučovanie 0 0 0 1   1 1  
    0 1 0 0   1   1
umenie a kultúra výtvarný výchova 2 2 1 1   6 6  
  0 0 1 1   2   2
hudobná výchova 1 1 1 1   4 4  
    0 0 0 0   0   0
zdravie a pohyb telesná a športová výchova*/telesná výchova 2* 2* 2 2   8 8  
    0 0 0 0   0   0
spolu   22 23 25 26   96 88 8
                   
Rámcový učebný plán pre 2. stupeň ZŠ
vzdelávacia oblasť vyučovací predmet ročníky počet hodín za 5.- 9.ročník
    5. 6. 7. 8. 9. spolu  povinné voliteľné
jazyka a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 5 5 4 5 5 24 24  
  0 0 1 0 0 1   1
anglický jazyk 3 3 3 3 3 15 15  
  0 0 0 0 0 0   0
druhý cudzí jazyk/nj/rj 0 0 1 1 1 3 3  
človek a spoločnosť   0 0 1 1 1 3   3
fyzika 0 2 1 1 2 6 6  
  0 0 0 1 0 1   1
chémia 0 0 1 1 1 3 3  
  0 0 0 0 1 1   1
biológia 2 1 1 1 1 6 6  
  0 1 1 1 0 3   3
príroda a spoločnosť dejepis 1 1 2 1 1 6 6  
  1 1 0 0 1 3   3
geografia 2 1 1 1 1 6 6  
  0 1 1 1 1 4   4
občianska náuka 0 1 1 1 1 5 5  
  1 0 0 0 0 1   1
človek a hodnoty etická výchova/náboženská výchova 1 1 1 1 1 5 5  
    0 0 0 0 0 0   1
matematika a práca s informáciami matematika  4 4 4 4 4 20 20  
  0 0 0 1 1 2   2
informatika 1 1 0 1 1 4 4  
  1 1 1 1 0 4   4
človek a svet práce svet práce 0 0 0 1 0 1 1  
  0 0 0 0 0      
technika 1 1 0 0 1 3 3  
  0 0 0 0 0      
tvorba živ. prostredia 0 0 0 0 0 0 0  
  0 0 1 0 0 1   1
umenie a kultúra hudobná výchova 1 1 1 0 0 3 3  
  0 0 0 0 0      
výtvarná výchova 1 1 1 0 0 3 3  
  0 0 0 0 0 1   1
výchova umením 0 0 0 1 0 1 1  
  0 0 0 0 0      
zdravie a pohyb telesná  a športová výchova 2 2 2 2 2 10 10  
    0 0 0 0 0      
spolu   27 29 30 30 30 146 127 19


ŠkVP_2017-18_(2).docx
 

V. Učebné osnovy

Tvoria vlastný didaktický program vzdelávania pre každý predmet. Vychádzajú zo ŠVP a reflektujú profil absolventa a zameranie školy.

Prílohy:

Učebné osnovy pre 1. stupeň  

príloha č. 1 – učebné osnovy vyučovacích predmetov pre 1. ročník

príloha č. 2 – učebné osnovy vyučovacích predmetov pre 2. ročník

príloha č. 3 – učebné osnovy vyučovacích predmetov pre 3. ročník

príloha č. 4 – učebné osnovy vyučovacích predmetov pre 4. ročník

Učebné osnovy pre 2. stupeň

príloha č. 1 – učebné osnovy vyučovacích predmetov pre 5. ročník

príloha č. 2 – učebné osnovy vyučovacích predmetov pre 6. ročník

príloha č. 3 – učebné osnovy vyučovacích predmetov pre 7. ročník

príloha č. 4 – učebné osnovy vyučovacích predmetov pre 8. ročník

príloha č. 5 - učebné osnovy vyučovacích predmetov pre 9. ročník

príloha č. 6- prierezové témy

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Pavla Križku
    P. Križku 392/8
    967 01 Kremnica
  • 045 6742 213

Fotogaléria